Tel.: +420 720582781. email: info@profisvarecka.cz

Vyloučení odpovědnosti

Základní ustanovení – vyloučení odpovědnosti

  1. Vlastník, správce a autor internetové stránky www.profisvarecka.cz je osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) Ludmila Libichová, se sídlem Ostrov u Macochy 15, PSČ: 67914 zapsán v Živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem (IČO): 06236081 dále jen „prodávající“.
  2. Obsah internetových stránek www.profisvarecka.cz prodávající nepřebírá odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Odpovědnost za škody uplatňované proti prodávajícímu za hmotné nebo nehmotné škody způsobené použitím nebo nepoužitím uvedených informací, resp. použitím chybných nebo neúplných informací, je v zásadě vyloučena, pokud prodávající prokazatelně nezpůsobil škody úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti. Veškeré nabídky jsou nezávazné. Prodávající si výslovně vyhrazuje právo změnit, doplnit či smazat části stránek nebo celé stránky bez předchozího zvláštního upozornění anebo ukončit zcela či po určitou dobu jejich zveřejnění.
  3. Produkty jsou poskytovány tak, jak jsou, bez jakýchkoli záruk s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon, resp. národní právo. Ve spojení s produkty nabízenými prostřednictvím internetových stránek www.profisvarecka.cz neposkytuje prodávající žádné záruky jakéhokoli druhu, ať už myšlené, vyjádřené nebo předpokládané. Použití a užití produktů je na vlastní riziko uživatele.
  4. Prodávající v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, represivní, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v souvislosti s použitím nebo nesprávným použitím jakéhokoli produktu zakoupeného na internetových stránkách www.profisvarecka.cz . Souhlasíte a berete na vědomí, že jakýkoli zakoupený produkt by měl být používán na vlastní riziko a před zakoupením jakéhokoli produktu nebo použitím jakéhokoli produktu byste měli tato rizika posoudit a zohlednit. Souhlasíte s tím, že v případě, že je prodávající považován za odpovědného za jakoukoli způsobenou škodu, bude částka, kterou vám bude odpovědná, omezena na cenu zakoupeného produktu.
  5. Žádné prohlášení ani záruky, ať už myšlené, výslovné nebo předpokládané, ohledně prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, produktů, na které se informace zmiňují, mohou být použity bez porušení práv duševního vlastnictví jiných osob, ani žádné jiné povahy s ohledem na informace nebo k produktu, o kterém se informace zmiňuje. V žádném případě nebudou informace považovány za součást obchodních podmínek.

 

  1. Právní účinnost tohoto vylopučení odpovědnosti
    Toto odmítnutí odpovědnosti je součástí internetové nabídky, ze které bylo na tuto stránku odkázáno. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu plně neodpovídaly nebo pozbyly platnost vůči platnému právnímu stavu, zůstávají tímto zbylé části dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.

 

 

 

Toto vyloučení odpovědnosti internetového obchodu www.profisvarecka.cz nabývá účinnosti dne 1. 12. 2022

 

 Tento dokument ke stažení ZDE

Zpět do obchodu